​Co się dzieje z wnioskiem o dotację?

Wtorek, 21 kwietnia 2015 (07:38)

Fundusze Europejskie przyznane Polsce na lata 2014-2020 ruszyły pełną parą. Coraz więcej instytucji ogłasza konkursy. Orężem w walce o unijne wsparcie są wnioski. To gotowe formularze, które trzeba wypełnić prezentując wnioskodawcę i projekt, który ten chce zrealizować.

Zdjęcie

Formularze trzeba wypełnić prezentując wnioskodawcę i projekt /123RF/PICSEL
Formularze trzeba wypełnić prezentując wnioskodawcę i projekt
/123RF/PICSEL

Formularze są dostępne w formie elektronicznej. Najczęściej wypełnia się je w programie przygotowanym specjalnie do obsługi wnioskodawców. Aplikacje takie umożliwiają też wstępne sprawdzenie kompletności wniosku a także śledzenie na jakim etapie oceny aktualnie się on znajduje i czy wymagane jest jego uzupełnienie. Co ważne, nie ma jednego wspólnego systemu elektronicznego do wnioskowania o dotacje. Aplikacje elektroniczne, jak i same formularze wniosków, różnią się między sobą w zależności instytucji udzielającej wsparcia, programu a nawet terminu. Ich zasady i funkcjonalności są podobne, warto jednak mieć to na uwadze wnioskując o różne dotacje, lub startując w kolejnych konkursach.

Nie ma też jednej zasady mówiącej, jaką drogą wniosek powinien być złożony. Taka informacja zawsze znajduje się w dokumentacji konkretnego konkursu. Coraz częściej można go wysłać drogą elektroniczną, używając tej samej aplikacji, w której był wypełniany. Niekiedy może być wymagane dodatkowo złożenie wersji papierowej. W innych przypadkach wymagany będzie tylko wydruk z ewentualnymi załącznikami. Niezależnie od tego, jaką drogą wniosek jest dostarczany do instytucji organizującej konkurs, wspólna jest zasada określania terminu uznawanego za jego przyjęcie - liczy się moment rejestracji w tejże instytucji, a nie wysyłki.

Poprawnie i terminowo złożone wnioski poddawane są dwóm etapom oceny: formalnej i merytorycznej. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwie osoby. Cały proces trwa kilka miesięcy. Niektóre instytucje, np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wprowadzają nowe usprawnienia, dzięki którym planują skrócić czas oceny do dwóch miesięcy.

Reklama

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest m.in., czy wniosek wpłynął w terminie, został przygotowany na właściwym formularzu i przez podmiot uprawniony do korzystania z danego typu dotacji. W przypadku braków wnioskodawca proszony jest jednokrotnie o ich uzupełnienie. Aby przejść do oceny merytorycznej, wniosek musi być wolny od jakichkolwiek błędów formalnych.

Ocena merytoryczna dokonywana jest według kryteriów charakterystycznych dla konkretnego typu dotacji. Weryfikowane jest m.in. czy cel projektu wpisuje się w założenia programu i działania, z którego ma pochodzić wsparcie. Ocenie poddawana jest zasadność realizacji projektu, przewidywane efekty a także wiarygodność, doświadczenie i kondycja wnioskodawcy. W zależności od rodzaju dotacji weryfikowany może być również poziom innowacyjności projektu, możliwość wystąpienia współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy też ilość osób, które skorzystają na realizacji przedsięwzięcia. W przypadku skomplikowanych projektów do oceny zapraszani są eksperci z określonych dziedzin, których opinie są brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów czy uznawaniu warunków koniecznych dla danego konkursu za spełnione.

Kryteria, zarówno formalne, jak i merytoryczne, są udostępniane wnioskodawcom wraz z ogłoszeniem konkursu. Pisząc wniosek, można więc samemu pokusić się o jego weryfikację i wstępnie oszacować swoje szanse lub wychwycić w porę słabe punkty projektu.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl