De minimis - z czym to się je?

De minimis - brzmi znajomo, ale to nie nazwa płatków śniadaniowych, tylko jednej z form pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Nazwa nawiązuje do prawa rzymskiego, zgodnie z którym de minimis non curat lex - prawo nie troszczy się o drobiazgi. Dobrze jest znać to pojęcie, aby w najmniej oczekiwanym momencie nie być zaskoczonym, że wykorzystało się już część albo co gorsza całą pulę przysługującą na jedną firmę.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

De minimis jest szczególnym rodzajem pomocy. O jej formie i wysokości decydują same kraje, bez konieczności uzyskania dodatkowej akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. Pojawia się w różnych programach, często alternatywnie do innych form pomocy publicznej. Jej koncepcja zakłada, że pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi, dlatego podchodzi się do niej tak elastycznie. Pomoc publiczna jako taka jest bowiem w Unii Europejskiej zabroniona, a wsparcie które znamy, m.in. z Funduszy Europejskich, udzielane jest w ramach wyjątków od tej reguły i na ściśle określonych odgórnie zasadach.

Pomoc de minimis odnosi się do wsparcia udzielanego firmom zarówno z Funduszy Europejskich, jak i wszelkich innych środków publicznych. Może przybierać różne formy, na przykład:

Reklama

  • dofinansowanie szkoleń,
  • dotacje na inwestycje,
  • umorzenia podatkowe,
  • umorzenia odsetek ZUS,
  • jednorazowa amortyzacja środka trwałego,
  • gwarancje kredytowe.

Wartość pomocy de minimis, z której może skorzystać pojedynczy przedsiębiorca, jest ograniczona do 200 tys. EUR brutto na przestrzeni 3 lat, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. W momencie uzyskania takiego typu wsparcia każdorazowo powinien on otrzymać zaświadczenie o jego wysokości. Trzeba je zachować, ponieważ informacja o dotychczasowym wykorzystaniu pomocy de minimis jest wymagana przy ubieganiu się o kolejne wsparcie z tej kategorii. Warto też zawsze dowiadywać się od instytucji  udzielających jakiejkolwiek pomocy, czy nie jest ona pomocą de minimis, aby mieć jasność sytuacji co do puli dostępnych jeszcze środków.

Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku, do których możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne