Dotacje inwestycyjne - nowe progi dofinansowania

Dotacje inwestycyjne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców. Szansa na uzyskanie dofinansowania zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń pojawi się już wkrótce.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

W większości województw pierwsze konkursy ogłoszone zostaną jeszcze w tym roku. Dofinansowanie będzie udzielane z programów regionalnych, więc w zależności od miejsca, w którym działa firma, terminy i zasady będą się od siebie różnić. Szczegóły ustalane są przez zarządy poszczególnych województw.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

W porównaniu do poprzednich lat zmieniają się również zasady narzucane odgórnie przez Unię Europejską - dotyczące dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej, czyli udziału dotacji w całości kosztów kwalifikowanych projektów. Ingerencje zaburzające konkurencję na wolnym rynku są w Unii co do zasady zakazane. Dopuszczalne są tylko nieliczne wyjątki od tej reguły, w których interes publiczny i korzyści dla rozwoju gospodarczego są wyższe niż ewentualne straty wynikające z przyznania przywilejów wybranym przedsiębiorstwom.

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) umożliwia państwom członkowskim przyznawanie pomocy finansowej przeznaczonej na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski, lub takich, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. Zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej warunki te spełniają obszary, których Produkt Krajowy Brutto jest niższy niż 75 proc. średniej unijnej. Do niedawna taki stan rzeczy miał miejsce w całej Polsce. Jednak dotychczasowe inwestycje i ciągły rozwój przedsiębiorstw sprawił, że pierwszy polski region wyrósł ponad tą barierę. Jest nim Mazowsze, a w szczególności miasto Warszawa i jej najbliższe okolice. Wsparcie może być tam nadal udzielane, o czym mówi Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE, jednak już w ograniczonym zakresie.

Reklama

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Inwestycje przedsiębiorstw najczęściej dofinansowywane są wg reguł tzw. Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. W Polsce w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2020 maksymalny dopuszczalny procentowy udział wartości dotacji w kosztach projektu kwalifikujących się do objęcia taką pomocą wynosi od 10 do 50 proc. i jest zróżnicowany w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego województwa. Największe dofinansowanie uzyskają firmy w regionach najsłabiej rozwiniętych, aby zwiększyć ich szansę na dogonienie średniej krajowej.

Dopuszczalny poziom dofinansowania przedstawia MAPA POMOCY REGIONALNEJ.

Zdjęcie

Mapa pomocy regionalnej /INTERIA
Mapa pomocy regionalnej
/INTERIA

Podobnie jak w latach poprzednich pułap pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie podwyższony odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych. Ten przywilej nie obejmuje jednak nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Z kolei pomoc na tzw. duże projekty inwestycyjne, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln euro ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C)

gdzie:

I - oznacza maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla danego regionu,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

Zakazane jest udzielanie pomocy regionalnej dla tzw. przedsiębiorstw zagrożonych i portów lotniczych oraz w sektorach: hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, transportu, energetyki oraz rybołówstwa i akwakultury, rolnictwa i leśnictwa. Przy czym trzy ostatnie obszary objęte są wsparciem regulowanym odrębnymi przepisami.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl