​Dotacje na innowacje

2,35 mld złotych czeka jeszcze w tym roku na przedsiębiorców, którzy chcą opracować i wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny produkt lub usługę. W ramach działania 1.1.1 programu krajowego Inteligentny Rozwój (PO IR) mikro, małe i średnie firmy mogą do 31 grudnia składać wnioski w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Od 4 maja wpłynęły już 503 aplikacje, spośród których pierwsze 34 projekty zostały właśnie wyłonione do dofinansowania. Łącznie przyznano im dofinansowanie w wysokości 178 mln zł.

Zdjęcie

Dotacje na innowacje /123RF/PICSEL
Dotacje na innowacje
/123RF/PICSEL

Duże firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie z tego działania w osobnym konkursie, w październiku i listopadzie tego roku.

Dofinansowanie udzielane jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Te ostatnie mogą obejmować definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych rozwiązań a także opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Reklama

Przedsięwzięcia wybrane dotąd do dofinansowania zakładają m.in.: prace badawcze nad opracowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego nowej generacji, uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów (nieorganicznych związków chemicznych), badania nad kompleksowym narzędziem do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej, a także inne projekty z zakresu zastosowania innowacji w gospodarce.

Warunkiem otrzymania dofinansowania z działania 1.1.1 PO IR jest wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji bądź sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności innej firmy.

Wymagane jest, aby wypracowane rozwiązania były nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Dodatkowo projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, których wykaz stanowi element dokumentacji konkursowej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

- 20 mln euro - jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na badania przemysłowe

- 15 mln euro - jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na prace rozwojowe

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Udział dotacji w kosztach projektu może wynieść od 25 do 80 proc. i zależy od wielkości przedsiębiorstwa realizującego projekt, jego lokalizacji oraz tego, czy efekty prac badawczo-rozwojowych pozostaną jego tajemnicą, czy też zostaną upublicznione w celu rozpowszechniania nowych rozwiązań.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac badawczo-rozwojowych w projekcie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN, jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę lub innym podmiotom jeżeli NCBR wyrazi na to pisemną zgodę. Taka współpraca odbywa się na zasadzie podwykonawstwa i jego łączna wartość nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.


Więcej na temat:fundusze unijne