​Dotacje na podbój zagranicznych rynków

Polscy przedsiębiorcy od lat korzystają z dofinansowania udziału w targach i misjach zagranicznych, na których mają szansę pozyskać nowych kontrahentów. Z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 takie wsparcie otrzymało blisko 4 tys. firm. W nowym rozdaniu, na lata 2014-2020 internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw również wspierana będzie z Funduszy Europejskich. Jak mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą obniżyć swoje koszty podboju rynków zagranicznych? Drogi są co najmniej dwie.

Zdjęcie

Można liczyć na dofinansowanie udziału w targach /AFP
Można liczyć na dofinansowanie udziału w targach
/AFP

Jeżeli przedsiębiorca chce opracować indywidualną strategię ekspansji zagranicznej a potem zrealizować ją, biorąc między innymi udział w targach, powinien zapoznać się z Programem Regionalnym, właściwym dla województwa, w którym ma siedzibę. W każdym regionie przewidziane są dotacje na taki cel, przy czym szczegółowe zasady dofinansowania mogą się między sobą różnić. Przykładowy zakres dofinansowania (na podstawie programu dla Małopolski) obejmuje:

  • opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
  • opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej,
  • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
  • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie).

Reklama

 

Aby uzyskać wsparcie z programów regionalnych przedsiębiorca składa wniosek o dotację, w którym wskazuje zakres planowanych działań oraz dosyć szczegółowy kosztorys obejmujący cały okres realizacji projektu. Sam odpowiada za wywiązanie się z warunków dofinansowania oraz rozliczenie dotacji. Wysokość wsparcia na jednego przedsiębiorcę jest zazwyczaj ograniczona, np. w przytaczanym już województwie małopolskim nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Źródłem dofinansowania działań dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw z pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) jest również  program o takiej właśnie nazwie. Przewidziano w nim instrument pn. "Internacjonalizacja MŚP", mający na celu zwiększenie aktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych poprzez wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację.  Wsparcie będzie udzielane w dwóch etapach. W pierwszym maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł, a w drugim - 500 tys. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone m.in. na usługi doradcze, mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu firmy pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. W drugim etapie wsparcia firmy będą mogły przeznaczyć dotację także na udział w zagranicznych targach i misjach, jeśli będzie to element opracowanego modelu biznesowego.

Jest też inny sposób obniżenia kosztów działań zmierzających do pozyskania zagranicznych kontrahentów lub partnerów - poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Daje on co prawda mniejszą swobodę - ponieważ trzeba się wpasować w odgórnie zaplanowane działania - jednak w zamian za to przedsiębiorca ma bardzo ograniczone formalności i nie odpowiada bezpośrednio za pozyskanie i rozliczanie dotacji.

Projekty, o których mowa, obejmują zazwyczaj organizację zagranicznych misji gospodarczych, możliwość prezentacji na wspólnych stoiskach targowych, spotkania match-makingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych lub nawiązania współpracy B+R, konferencje i seminaria, działania edukacyjne i działania marketingowe.

Są realizowane w skali regionalnej - dla firm z konkretnego województwa a środki na ich realizację pochodzić będą z programów regionalnych i informacji na ich temat trzeba szukać na stronach internetowych tych programów.

Środki na projekty związane z wejściem na rynki zagraniczne dostępne są też w programie krajowym Inteligentny Rozwój. Tu wsparcie ukierunkowane jest na branże o wysokim potencjale innowacyjnym. Firmy mogą uzyskać finansowanie udziału w programach ogólnych i branżowych. 

Poza tym w trybie pozakonkursowym realizowane będzie działanie pn. Polskie Mosty Technologiczne.  Firmy otrzymają wsparcie w postaci usług doradczych i  szkoleń umożliwiających opracowanie strategii  marketingowej skierowanej na rynki zagraniczne, celem pozyskania zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I np. od zagranicznych aniołów biznesu, funduszy VC lub w zakresie włączania się w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, jak również do międzynarodowych projektów B+R, prowadzonych z udziałem tego typu przedsiębiorstw.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne