​E-usługi publiczne dla przedsiębiorców

Czasy, kiedy załatwienie każdej formalności wymagało wizyty w urzędzie, odchodzą powili w niepamięć. Dziś coraz częściej wystarcza do tego komputer z dostępem do internetu. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie wykorzystują sieć do kontaktów z urzędami. Tworzenie tzw. e-administracji finansowane jest głównie z Funduszy Europejskich.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

W latach 2007-2013 środki na ten cel pochodziły z programu Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcom udostępnione zostały przez internet takie usługi publiczne, jak:

· możliwość założenia, zmodyfikowania, zawieszenia, wznowienia oraz zakończenia działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez portal Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej

Reklama

· rejestracja spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu jednego dnia roboczego, na podstawie elektronicznie składanego wniosku wraz z dokumentem umowy spółki wypełnionym zgodnie z ustawowym wzorcem,

· obsługa wniosków do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON : wpis/zmiana danych/skreślenie z rejestru. Wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

· obsługa sprawozdawczości statystycznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, komunikacja z Głównym Urzędem Statystycznym;

· obsługa ponoszonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

· dostęp do Pojedynczego Punktu Kontaktowego zawierającego m.in. informacje nt. procedur i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, umożliwiającego uzyskanie porad eksperckich oraz realizację szeregu procedur administracyjnych drogą elektroniczną dzięki integracji z e-Puap, przejrzyście zlinkowanego z ww. portalami CEIDG oraz KRS,

· rozliczanie podatków od osób fizycznych i osób prawnych poprzez e-deklaracje,

· umożliwienie dokonywania i rozliczania drogą elektroniczną większości operacji związanych z obrotem towarowym z zagranicą, w tranzycie i obrocie towarami akcyzowymi poprzez portal e-Cło.

· Elektroniczne Postępowania Upominawcze - ma zastosowanie w drobnych postępowaniach sądowych o charakterze wezwania do zapłaty w sprawach nieskomplikowanych i niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. Akta danej sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Pośrednim ułatwieniem jest automatyzacja procesów między urzędami. Odczuwają to np. osoby rejestrujące firmę, których wnioski o rejestrację są przekazywane automatycznie do innych urzędów, w celu nadania numerów do celów identyfikacji statystycznej (REGON) i podatkowej (NIP).

Wirtualne urzędy dostępne są również dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność w branży przetwórstwem spożywczym. Mogą oni m.in. składać e-wnioski o dopłaty rolnicze. Mają też dostęp do interaktywnych materiałów szkoleniowych z różnych dziedzin w systemie e-learningu.

Specjalny serwis stworzony został również dla podmiotów działających w branży medycznej i farmaceutycznej. Działa on pod nazwą Platforma Rejestrów Medycznych i udostępnienia rejestry funkcjonujące w systemie ochrony zdrowi m.in. z możliwością przeszukiwania i składania wniosków o wpis/zezwolenie: 

· Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

· Aptek

· Hurtowni Farmaceutycznych

· Produktów Leczniczych

· Diagnostów Laboratoryjnych

· Systemów Kodowania

Dalsze przenoszenie działalności urzędów do sieci finansowane będzie z funduszy na lata 2014-2020 w ramach programu Polska Cyfrowa. Pierwszy nabór wniosków w ramach działania 2.1 zakończył się 8 maja. Wpłynęło 39 wniosków, trwa ich ocena. Potencjalni beneficjenci zaproponowali usługi oraz usprawnienia z kilku obszarów:

· wystawianie i przesyłanie elektronicznych faktur do wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych (dzięki utworzeniu platformy umożliwiającej obrót elektronicznymi fakturami między przedsiębiorcami a podmiotami sektora finansów publicznych),

· obsługa prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej (np. specyficzne licencje, koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów),

· komunikacja elektroniczna z administracją podatkową za pośrednictwem Portalu Podatkowego,

· rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności (np. angielska wersja językowa, mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie zakresu informacji dostępnych na portalu),

· umożliwienie pełnego elektronicznego wglądu w akta spraw podatkowych dla wszystkich podmiotów gospodarczych

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl