​Fundusze Europejskie dla MSP

Dotacje unijne dla firm kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzednie lata pokazały, że cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Wsparcie będzie kontynuowane z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Środki na ten cel zarezerwowane są przede wszystkim w programach regionalnych, ale również krajowych. Przewidzianych jest kilka różnych typów dofinansowania.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Badania i rozwój

W porównaniu do poprzednich lat jeszcze większy nacisk kładziony będzie na wspieranie innowacyjnych projektów, zakładających współpracę przedsiębiorców z reprezentantami świata nauki w celu wspólnego wypracowywania przełomowych rozwiązań i wdrażania ich na rynek. Dofinansowane będzie także wdrożenie dostępnych wyników prac B+R lub technologii oraz usługi polegające na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo polegające na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Dotacje na najbardziej ambitne projekty, innowacyjne co najmniej w skali kraju, przewidziane są w programie Inteligentny Rozwój. Instytucją odpowiedzialną za ich udzielanie są m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Ministerstwo Gospodarki. Analogiczne wsparcie dostępne będzie również w programach regionalnych, przy czym tam wymagania co do stopnia innowacyjności są mniej rygorystyczne. Instytucjami odpowiedzialnymi za te programy są Urzędy Marszałkowskie.

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R  przewidziane są też w programie Polska Wschodnia, skierowanym do przedsiębiorstw z województw:  lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Reklama

Dofinansowanie - w zależności od programu - może obejmować prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz zakup infrastruktury niezbędnej do prowadzenia badań i wdrożenia ich efektów. Z dofinansowania na badania i rozwój będą mogły skorzystać także duże przedsiębiorstwa.

Wsparcie inwestycyjne

Podobnie jak w latach ubiegłych mikro, małe i średnie firmy będą mogły starać się o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń czy technologii, które nie są bezpośrednio związane z opracowywaniem lub wdrażaniem innowacji. Wsparcie udostępniane będzie w programach regionalnych. Szczegółowe regulacje zależą od konkretnego województwa. Zwykle wymagane jest, aby projekt wpisywał się w inteligentne specjalizacje regionu, a także był innowacyjny nie tylko w skali firmy, ale całego województwa. We wszystkich regionach szansę mają jednak tylko te przedsięwzięcia, w wyniku których nastąpi:

- rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,

- wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

Wsparcie na taki cel przewidziane są w programach regionalnych.

Inwestycje przedsiębiorstw, które służą rozwojowi ale nie spełniają powyższych kryteriów będą mogły liczyć na preferencyjne pożyczki i poręczenia, udostępniane również dzięki unijnemu wsparciu.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Wsparcie udzielane będzie również na zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych przez firmy. W zależności od województwa może mieć ono formę bezzwrotnej dotacji lub pożyczki. Przykładowe działania, to:

- zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi,

- wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MSP,

- rozwój działalności online poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,

- zakup licencji na oprogramowanie,

- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- uruchomienie portalu multimedialnego,

- stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi online,

- kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego.

Dofinansowanie promocji i umiędzynarodowienia firm

Nadal możliwe będzie obniżenie kosztów zdobywania nowych rynków zbytu poza granicami kraju. Dotacja pokryje część wydatków związanych z udziałem w misjach gospodarczych oraz udziałem w zagranicznych targach i wystawach. W programach regionalnych ubiegać będzie można się o dofinansowanie przygotowania i realizacji strategii proeksportowej dla firmy. Na poziomie krajowym, z programów Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia, organizowane będą kompleksowe projekty międzynarodowej promocji w ujęciu branżowym, do których przedsiębiorcy mogą się włączać jako uczestnicy realizowanych działań.

Efektywność energetyczna

W Unii Europejskiej, więc również w Polsce, bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W związku z tym w programach krajowych i regionalnych promowana jest efektywność energetyczna i użycie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach m.in. poprzez dofinansowanie inwestycji mających na celu zmniejszenie strat energii, ciepła i wody, których integralną częścią jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Na dotację lub pożyczkę mogą też liczyć przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Nie tylko dotacje

Oprócz dotacji przedsiębiorcy będą również mieli do dyspozycji zwrotne instrumenty wsparcia rozwoju i inwestycji. Najpowszechniejsze z nich to pożyczki i poręczenia. Są one udzielane mikro, małym i średnim firmom przez fundusze pożyczkowe oraz niektóre banki.  To oferta skierowana przede wszystkim do tych firm, które ze względu na krótki staż, brak historii kredytowej czy też odpowiednich zabezpieczeń, mają bardzo utrudniony dostęp do finansowania inwestycji na rynku komercyjnym. Produkty finansowe udostępniane ze środków Funduszy Europejskich, poza większą dostępnością, mają też inne zalety. Jako pomoc de minimis mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach. Są one zróżnicowane i zależą konkretnej instytucji, która ich udziela jednak zazwyczaj okres spłaty wynosi około pięciu lat. Często dopuszczalna jest 6 miesięczna karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie wsparcia pozadotacyjnego może być bardzo korzystne, nawet 2 proc. w skali roku, a wkład własny  jest na niższym poziomie niż w przypadku dotacji - najgęściej w przedziale od 5 % - 20 % wartości pożyczki. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od regionu i od pośrednika finansowego. Oprócz pożyczek, kredytów i poręczeń z Funduszy Europejskich finansowane są również bardziej skomplikowane instrumenty finansowe - polegające na inwestycjach kapitałowych w młode, perspektywiczne, innowacyjne przedsiębiorstwa. Aby pozyskać inwestora przedsiębiorcy biorą udział w projektach kompleksowego rozwoju. Instytucje otoczenia biznesu wyławiają autorów najciekawszych koncepcji biznesowych, często opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Pomagają im przeistoczyć posiadany potencjał merytoryczny w sprawnie działający biznes. Na koniec najlepsze projekty mają szansę na pozyskanie inwestora kapitałowego.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne