Fundusze z Unii Europejskiej to impuls, który pobudzi Polskę

Poniedziałek, 9 marca 2015 (16:10)

Do 2020 r. Polska otrzyma z Unii Europejskiej 82,5 mld euro. Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatnia tak duża pula pieniędzy dla naszego kraju. Ważne zatem, aby wykorzystać fundusze europejskie w sposób, który nada gospodarce rozpędu i umożliwi rozwój również po roku 2020.

Zdjęcie

Wspierane będą przede wszystkim prace badawczo - rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac /123RF/PICSEL
Wspierane będą przede wszystkim prace badawczo - rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
/123RF/PICSEL
Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Jakie działania dofinansowane z funduszy unijnych są wg Ciebie najbardziej potrzebne?

  • 6%
  • 20%
  • 27%
  • 47%
głosów: 3585

Pieniądze unijne w latach 2007-2013 inwestowane były m.in. w drogi, kolej, przedsiębiorczość,  tworzenie nowych miejsc pracy, szybki internet i rozwój transportu miejskiego.  Firmy otrzymywały głównie bezzwrotne dotacje wspomagające ich rozwój, wpierane były osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą.  Zyskały również  ochrona środowiska, szkoły wyższe,  infrastruktura edukacyjna, zdrowotna, kulturalna i turystyczna. 

W nadchodzących latach część priorytetów finansowania ulegnie zmianie, a część zostanie dodatkowo wzmocniona.

Więcej pieniędzy przeznaczymy na te dziedziny, które mają przyspieszyć modernizację kraju, m.in. na badania, innowacje, inwestycje w rozwój społeczeństwa cyfrowego oraz wsparcie przedsiębiorczości. I tak dofinansowane zostaną projekty zwiększające potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich.

Reklama

Wspierane będą przede wszystkim prace  badawczo - rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac. Przedsiębiorstwa uzyskają możliwość pozyskania kapitału na nowe inwestycje. Oprócz bezzwrotnych dotacji, na dużo większą skalę, wsparcie będzie udzielane w formie zwrotnej  - pożyczek,  gwarancji, poręczeń itp. Dzięki takiej formule te same pieniądze będą mogły być wykorzystane wielokrotnie na wspomaganie rozwoju biznesu.

Priorytetem będzie wsparcie inwestycji związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Fundusze przeznaczone na budowę sieci szerokopasmowych, podniesienie kompetencji cyfrowych czy też rozwój e-usług, mają przyczynić się do powszechnego wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. To zaś ma wpłynąć  znacząco na pobudzenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost gospodarczy.

Pieniądze zostaną przeznaczone również  na podniesienie poziomu zatrudnienia, szczególnie wśród ludzi młodych. Dofinansowane zostaną także zadania związane z aktywną integracją społeczno-zawodową w tym w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przewidziane formy takiej aktywizacji to m.in.: szkolenia zawodowe, zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, wsparcie przedsiębiorstw ekonomii społecznej, czy też działania umożliwiające dostęp do edukacji na wysokim poziomie.

W obecnym rozdaniu położono duży nacisk na inwestycje proekologiczne m.in. związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz rozwój czystego transportu (komunikacji zbiorowej w miastach, wsparcia inwestycji kolejowych).

Znacznie większe znaczenie w zarządzaniu funduszami będą miały samorządy. Na poziomie regionalnym rozdzielonych zostanie 40 proc. pieniędzy, podczas gdy w latach 2007-2013 było ok. 25 proc.

Największe miasta w Polsce i związane z nimi aglomeracje będą mogły zastosować instrument "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne" (ZIT). Miasta aglomeracyjne i otaczające je gminy wspólnie ustalą priorytety i kluczowe inwestycje dla obszaru, na którym działają. Dzięki temu miasta i gminy będą mogły decydować co jest najbardziej potrzebne ich mieszkańcom w najbliższych latach i na co przeznaczyć pieniądze w pierwszej kolejności.

Ze środków unijnych finansowane będą programy krajowe: Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld euro), Inteligentny Rozwój (8,61 mld euro), Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro),  Polska Cyfrowa (2,17 mld euro), Polska Wschodnia (2 mld euro),  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro) oraz Pomoc Techniczna (0,7 mld euro). Dodatkowo na poziomie województw realizowanych będzie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych o wartości 31,2 mld euro.

Efektem działań ma być zwiększenie  inwestycji, wzrost zatrudnienia oraz bardziej innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne