Konkurencja nie przeszkadza współpracy

Współpraca między konkurentami - to jest możliwe. Co więcej, mądrze prowadzona może przynieść duże korzyści.

Zdjęcie

Warto współpracować /123RF/PICSEL
Warto współpracować
/123RF/PICSEL

Tak jak w sporcie, podczas wyścigów długodystansowych grupy zawodników współpracują, aby zwiększyć swoje szanse na dobrą pozycję na finiszu, tak samo w biznesie firmy z tej samej branży kooperują, aby poprawić pozycję na rynku. Taka współpraca grupy przedsiębiorstw i instytucji, skoncentrowanych na określonym obszarze,  konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących sieć powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach to klaster lub powiązanie kooperacyjne. Oprócz przedsiębiorstw w strukturach takich zaangażowane powinny być również organizacje badawcze oraz reprezentanci administracji. W Polsce jednym z istotnych impulsów do powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych są Fundusze Europejskie. Choć przykłady takich organizacji, jak np. Dolina Lotnicza na Podkarpaciu pokazują, że można się zjednoczyć i osiągać korzyści ze współpracy również bez dotacji. Obecnie działa u nas 177 klastrów - tyle w każdym razie zostało zgłoszonych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która tworzy i udostępnia mapę klastrów. Czym się one charakteryzują?

  • najwięcej, bo 33, zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, 23 w śląskim, 20 w wielkopolskim; najmniej, po 2 klastry w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim;
  • najwięcej działa w branżach takich jak: IT, ICT, media - 20; bioenergia, energetyka, odnawialne źródła energii - 19; budownictwo w tym ekologiczne - 19; medycyna, usługi medyczne, rehabilitacja, biomedycyna - 18; przemysł spożywczy -12; turystyka - 10;
  • łączna liczba wszystkich członków klastrów w podziale na typy podmiotów, to: przedsiębiorcy - 5065; jednostki naukowe - 587; instytucje otoczenia biznesu - 553 oraz inne podmioty - 1133;
  • klastry deklarują posiadanie łącznie: centra badawcze - 123; laboratoria - 435; sale konferencyjne - 497; zaplecze szkoleniowe - 535 jednostek;
  • deklarowany zasięg oddziaływania klastrów, to głównie regionalny - 157 i ponadregionalny - 143; globalny zasięg zadeklarowało 37 koordynatorów klastrów.

O ile z Funduszy Europejskich dostępnych w Polsce na lata 2007-2013 wspierane było głównie tworzenie się klastrów, środki unijne z nowej puli, na lata 2014-2020 będą przeznaczane przede wszystkim na zwiększenie intensywności współpracy firm w istniejących już strukturach. Stwarzane będą dla nich również jeszcze lepsze warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Podobnie jak w przypadku wsparcia pojedynczych przedsiębiorstw, również działalność klastrów powinna przyczyniać się do rozwoju tzw. inteligentnych specjalizacji gospodarczych. Na szczególne wsparcie mogą tu liczyć krajowe i regionalne klastry kluczowe - czyli te wpisujące się swoim obszarem działania w dziedziny, w których mamy największe szanse na rozwój.

Reklama

Dotacje przewidziane są w programach regionalnych i krajowych: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Środki kierowane będą przede wszystkim na realizację podstawowych zadań koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych czy konsorcjów. Celem jest umożliwienie i pobudzenie współpracy pomiędzy firmami a także innymi podmiotami, np. ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Koordynatorzy uzyskają dofinansowanie na animację relacji między podmiotami należącymi do struktur kooperacji. Będą też dysponowały środkami na budowę wspólnych strategii działania, uwzględniających specyfikę przedsiębiorstw i innych współpracujących podmiotów. Kluczowe Klastry Krajowe będą też mogły liczyć na dofinansowanie procesów internacjonalizacji.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne