Odpowiedzi eksperta

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi eksperta na pytania dotyczące Funduszy Europejskich.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

1. "Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy jeśli planowałabym otworzyć gabinet kosmetyczny w moim mieście, to miałabym szanse na pozyskanie dotacji z funduszy europejskich na ten cel. Obecnie pracuję w niewielkim przedsiębiorstwie (produkcyjno-handlowe), formalnie nie mam udokumentowanego doświadczenia ani wykształcenia w zakresie kosmetyki, natomiast mocno się tym interesuję, maluję i robię zabiegi bliskim z otoczenia i od dłuższego czasu rozważam założenie własnego małego biznesu. Chętnie też poddam się wszelkim niezbędnym szkoleniom. Czy mam jakiekolwiek szanse?".

Dotacje na założenie lub rozwój firmy były główną formą wsparcia przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013. Obecnie zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską dotacje dla przedsiębiorców nie będą już tak łatwo dostępne i będą zależały od spełniania pewnych warunków.

Reklama

Na przykład w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (www.efs.gov.pl) - wsparcie będzie możliwe jedynie dla osób do 29 roku życia, które nie są aktywne zawodowo. Program zakłada pomoc dla osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia. Grupę docelową stanowić będą osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, spełniające łącznie trzy warunki:

1. nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

2. nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3. nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy - należy zweryfikować czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Informacje o tym działaniu znajdują się w dokumencie programowym pod adresem: www.power.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Dla osób nieaktywnych zawodowo mających powyżej 30 roku życia wsparcie będzie możliwe ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych, na zasadach określonych przez województwa dla tych programów.   

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie możliwe otrzymanie wsparcia w formie środków bezzwrotnych (dotacji) na rozpoczęcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Dofinansowanie  udzielane będzie za pośrednictwem tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD), które powołane zostaną na terenie poszczególnych gmin.

Wsparciem będą mogły zostać objęte osoby zamieszkujące na terenie gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich lub miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.

W tym przypadku dotacja będzie mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł, a intensywność pomocy do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowana zostanie przez Lokalne Grupy Działania.

2. "Witam, czy możliwe jest uzyskanie dotacji na rozwój firmy zajmującej się uprawą i sprzedażą krzewów róż"?

Dotacje na założenie lub rozwój firmy były główną formą wsparcia przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013. Obecnie zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską dotacje dla przedsiębiorców związane będą głównie z prowadzeniem działań związanych z badaniami i rozwojem, a następnie wdrożeniem wyników tych działań w przedsiębiorstwach. Z zadanego pytania wnioskuję, że państwa pomysł na rozwój firmy produkcyjno-handlowej nie należy do działań innowacyjnych. Tym samym uzyskanie dotacji bezzwrotnej z funduszy strukturalnych nie będzie obecnie możliwe. Natomiast możliwe będzie skorzystanie z tzw. instrumentów zwrotnych czyli preferencyjnych pożyczek lub gwarancji bankowych umożliwiających rozwój działalności gospodarczej.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na prowadzenie działalności pozarolniczej. Tym samym jeśli Państwa firma funkcjonuje na obszarach wiejskich, a jej profil działalności wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju danego obszaru, ponadto zwiększy się liczba zatrudnionych pracowników, będzie istniała możliwość pozyskania przez Państwa dotacji. Z pytaniami szczegółowymi należy zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

3. "Mam sposobność zakupu gospodarstwa agroturystycznego lecz przekracza to moją zdolność kredytową....ale ze względu na wiek. Potrzebuje niskooprocentowanego kredytu na 15 lat...750 000 złotych Mój wkład ok 270000 złotych. Opis gospodarstwa...10 letni dom 400 m2, punkt widokowy, własny staw, altanka, 2 garaże... tylko,, czapkę powiesić,,. Prowadzi go 68 letnia pani sama i chce się go pozbyć ze względu na wiek. Jak to sfinansować...dzwoniłem już wszędzie. Dom przynosi dochód 280000 zł. Można bez kłopotu zwiększyć dochód poprzez zakup na wynajem kajaków, rowerów, lornetek, prowadzić obiady domowe i myślę o założeniu pasieki. Ta pani tylko wynajmuje kwatery. Mogę również założyć działalność gospodarczą i robić to co chciałbym robić. Tylko jak to zrobić...proszę o radę."

Wydatkowanie środków unijnych obwarowane jest pewnymi zasadami. Jedna z nich jest rozliczenie środków finansowych programów pomocowych w siedmioletnich okresach finansowania. Przekładając ten fakt na projekty nie jest możliwym uzyskania preferencyjnego kredytu ze środków UE na rozpoczęcie lub też rozwój działalności gospodarczej na okres 15 lat.

W przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mówimy o niezbyt dużych kwotach (do 50 tys. zł) co w przypadku Pana potrzeb jest kwotą niewystarczającą.

Natomiast otrzymanie pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu na rozwój działalności gospodarczej na okres do kliku lat jest możliwym. Decyzja o możliwości udzielenia pożyczki uzależniona jest od złożenie i przejścia pozytywnej oceny planów Wnioskującego przez konkretny fundusz pożyczkowy zarządzający środkami unijnymi.

W przypadku dodatkowych pytań proponuję zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

4. "Witam, Chciałem się spytać czy istnieje możliwość dotacji dla firm z działu e-commerce?. Jeżeli tak to w jaki sposób można składać prośbę o dofinansowanie. Posiadam firmę od pół roku i jestem dopiero na początku swojej drogi jako przedsiębiorca, mam również nie za duże obroty lecz chciałbym poszerzyć swoją działalność i do tego przydały by się dodatkowe fundusze. Jak na razie operuję w branży IT lecz właśnie chciałbym poszerzyć o inne działy. Pozdrawiam"

- Środki w formie dotacji lub pożyczki dla firmy specjalizującej się w e-commerce mogą być dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Szczegółowe określenie finansowanych rodzajów wydatków znajduje się w dokumentach programowych adekwatnych dla każdego z RPO. Należy podkreślić, iż zasady, kierunki i formy wsparcia mogą się różnić zależnie od województwa. Z pytaniami szczegółowymi należy zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

5. "Czy w ramach nowego rozdania funduszy europejskich na 2014-2020 gminy mogą skorzystać ze współfinansowania budowy, bądź rozbudowy publicznej szkoły podstawowej."

Udzielenie dofinansowania na realizację projektów polegających na przebudowie, rozbudowie, adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,  w tym cele edukacyjne będzie możliwie jedynie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Jednakże szczegóły dotyczące rodzajów wsparcia, jego wartości i zasad dofinansowania mogą różnić się w zależności od województwa. Z pytaniami szczegółowymi należy zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

6. Jakie jest wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce na tle innych krajach unii. Mam na myśli tutaj procent wykorzystania przyznanych środków?

"Polska jest zdecydowanie największym beneficjentem funduszy UE i pod względem wykorzystania pieniędzy pokazowym przykładem dla innych" - to opinia przedstawicieli Komisji Europejskiej. Polska jest liderem jeśli chodzi o kwotowe wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i jednocześnie znajduje się w czołówce krajów o najwyższym procentowym poziomie wydatkowania środków UE. Szczegółowe i kompletne dane dotyczące wydatkowania środków przyznanych krajom członkowskim na lata 2007-2013 zostaną opublikowane najwcześniej w 2016 roku (po zamknięciu programów operacyjnych przez kraje członkowskie).

Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013 (informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dzień 26 kwietnia 2015 r) kształtują się następująco:

- złożono 301,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 612,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 105 902 umów o dofinansowanie na kwotę 410,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 287,6 mld zł, co stanowi 102,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 347,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 246,4 mld zł, co stanowi 87,60 proc. alokacji na lata 2007-2013.

7. Czy istnieje możliwość pozyskania środków na budowę nowego domu opieki społecznej na wsi?

- Tak. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 możliwym będzie dofinansowanie projektów polegających na przebudowie, rozbudowie, adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne. Z pytaniami szczegółowymi należy zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

8. Witam. Jestem rolnikiem. Wspólnie z żoną od 2004r. prowadzimy Gospodarstwo Agroturystyczne. Czy jest szansa na dofinansowanie rozbudowy bazy noclegowej, lub jej wyposażenie?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Osi Leader przewidziano dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych możliwość udzielenia dofinansowania dla założenia na obszarach wiejskich działalności pozarolniczej. Aplikowanie o środki w ramach tej Osi będzie odbywać się poprzez Lokalne Grupy Działania, czyli lokalne stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi wymogami dla PROW 2014-2020. Z pytaniami szczegółowymi na temat należy zwrócić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

9. Co mam zrobić z bezdomnymi? Opiekun.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone będą m.in. na takie działania jak:

- finansowanie usług asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności;

- wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;

- wsparcie rehabilitacji zawodowej;

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

- trening kompetencji i umiejętności społecznych;

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

- finansowanie prac socjalnych.

Ponadto przewidziano środki na wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej. Możliwym będzie otrzymanie dofinansowania na: usługi służące nabyciu kompetencji związanych z założeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych, przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsca pracy, wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych oraz usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. W przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, które ze swojej definicji nie działają dla generowania zysku finansowego, zatrudnienie mogą zyskać bezrobotni.

10. "Ile z tych funduszy europejskich bezpośrednio i pośrednio skonsumował Kościół?"

Ze środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poszczególne rodzaje projektów mogą korzystać podmioty wskazane w odpowiednich dokumentach programowych.

Także kościoły, związki wyznaniowe i osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych mogą ubiegać się o dofinansowanie środkami unijnymi dla części swoich projektów. Wśród nich są m.in.:

- odnowa zabytków dziedzictwa kulturowego: kościołów, zborów, synagog, klasztorów itp. (wpisanych do rejestrów zabytków).;

- rozbudowa, modernizacja szkół, uczelni wyższych prowadzonych przez kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne;

- wsparcie prowadzenia edukacji, szkoleń, świadczenia usług społecznych i zdrowotnych przez osoby prawne kościołów lub związków wyznaniowych itp.

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej brak jest możliwości dofinansowania środkami publicznymi, w tym unijnymi miejsc kultu. Zakaz ten nie dotyczy odnowy zabytków stanowiących dziedzictwo kultury.

11. Witam, jestem kobietą, mam 23 lata, aktualnie pracuję, lecz chciałabym otworzyć własny zakład gastronomiczny na terenie miasta Turek. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc z Funduszu Unii Europejskiej (poza mikro pożyczkami)?

Niestety dla Pani w ramach nowych funduszy unijnych dostępne są jedynie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednakże tylko dla osób bezrobotnych.

W obecnym rozdaniu środków unijnych, dotacje na założenie działalności gospodarczej skierowane są do osób nieaktywnych zawodowo lub też mieszkających na obszarach wiejskich. Ze względu na fakt, iż miasto Turek liczy powyżej 20 tys. mieszkańców także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie będzie mogła Pani liczyć na wsparcie.

W Pani przypadku, jako mieszkanki Wielkopolski jedyną możliwością jest otrzymanie wsparcia w formie pożyczki z funduszu Jeremie (www.jeremie.com.pl) . Otrzymanie pożyczki jest jednak możliwe tylko pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania przez Panią działalności gospodarczej (w ramach dostępnego w województwie wielkopolskim funduszu Jeremie wsparcie jest udzielane jedynie zarejestrowanym start’upom).

12. Prowadzę małą rodzinna firmę cukierniczą na terenie Wrocławia. Produkowane wyroby oparte są na własnych przepisach, a głównym ich atutem jest produkcja tzw. domowa. Oczywiście zakład jest pod nadzorem służb sanitarnych. Oparte jest to na składnikach, które używane są do produkcji (świeże jaja, masło, mleko, świeże owoc, nie stosujemy żadnych polepszaczy, konserwantów, barwników...). Takie ciasta mają swoich odbiorców, a jesteśmy chyba jedyną z cukierni wrocławskich, która eksportuje ciasta do Frankfurtu nad Menem (cotygodniowy odbiór). Moje pytanie dotyczy możliwości uzyskania wsparcia na taką działalność.

W opisanym przypadku możliwym jest otrzymanie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w formie preferencyjnych pożyczek.

13. Czy jako 52-letni bezrobotny mogę liczyć na wsparcie z funduszy europejskich, na działalność gospodarczą - gastronomia w Warszawie?

Może Pan liczyć na wsparcie udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Może być to wsparcie w formie dotacji lub też w formie tzw. instrumentów zwrotnych, czyli udzielenia pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu, gwarancji bankowych, poręczeń itp. Warunki, na których udzielane jest wsparcie bezrobotnym na rozwój działalności gospodarczej mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi województwami. W celu otrzymania szczegółowych informacji należy zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

14. Witam serdecznie, mam niewielkie gospodarstwo rolne na Podlasiu. Chciałbym założyć pensjonat agroturystyczny. Czy mogę liczyć na jakieś programy, działania wspierające taką inicjatywę?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Osi Leader przewidziano możliwość udzielenia dofinansowania dla osób ubezpieczonych w ZUS na założenie na obszarach wiejskich działalności pozarolniczej. Aplikowanie o środki w ramach tej Osi będzie odbywać się poprzez Lokalne Grupy Działania, czyli lokalne stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi wymogami dla PROW 2014-2020.

Natomiast dla rolników ubezpieczonych w KRUS dostępne będą Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" lub spełnia następujące warunki:

  • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
  • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
  • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Wymogiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się do realizacji biznesplanu oraz do rejestracji działalność w odpowiednim rejestrze.

Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji polecamy kontakt z Punktem Informacyjnym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działającego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15. Pieniądze, które otrzymujemy z UE, wracają z powrotem za granicę dając zarabiać zagranicznym firmom. Czy o to w tym przedsięwzięciu chodzi? Przez ponad 20 lat prowadziłem swoją działalność, łącznie ze spółką z o.o. Zwracając się kilka razy do instytucji rozdzielającej środki unijne za każdym razem słyszałem, że środków nie ma. Dano mi do zrozumienia, że nie ma co nawet składać wniosku! I pragnę zaznaczyć, że nie była to spółka nowa, tylko już działająca kilka lat. Każdej polskiej firmie brakuje środków obrotowych lub pieniędzy na inwestycję, ale pomocy żadnej. Jak więc w takiej sytuacji można tworzyć nowe miejsca pracy, z jednej strony mając ograniczone środki, a z drugiej zagraniczną konkurencję, która jest o wiele bardziej zasobna, ponieważ rozwijała się spokojnie od po wojny, nie mając takiej konkurencji jaką dzisiaj mają krajowe firmy. Mało tego, firmy zagraniczne jeszcze nie zdążą zainwestować w Polsce, a już otrzymują przywileje w postaci lokalizacji i ulg podatkowych. O co w tym wszystkim chodzi? Będę wdzięczny za opinię.

Na wstępie chciałbym podkreślić, iż dziesiątki tysięcy polskich firm otrzymało miliardy złotych wsparcia bezzwrotnego (dotacji) i zwrotnego (preferencyjnych pożyczek) ze środków UE na rozwój działalności gospodarczej. Szczególnie wsparcie otrzymywał sektor MŚP stanowiący podstawę rozwoju polskiej gospodarki. M.in. dzięki powyższemu wsparciu polskie przedsiębiorstwa mogły stać się bardziej konkurencyjne na wspólny rynku unijnym.

W obecnej perspektywie unijnej w latach 2014-2020 także istotnym będzie dalsze wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie sektora przedsiębiorstw.

Zgodnie z nowymi priorytetami dotacje dla przedsiębiorstw będą udzielane głównie na prowadzenie działań związanych z badaniami i rozwojem, a następnie wdrożeniem wyników tych działań.

Natomiast w przypadku innych rodzajów projektów przyczyniających się do rozwoju działalności gospodarczej możliwe będzie skorzystanie z tzw. instrumentów zwrotnych czyli preferencyjnych pożyczek lub gwarancji bankowych umożliwiających rozwój działalności gospodarczej.

Osobiście polecam zwrócenie się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich o szczegółową poradę, co do możliwości wsparcia Pana działalności gospodarczej. Konsultacje osobiste, telefoniczne czy też drogą mailową udzielane są bezpłatnie.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.