​Osobom z niepełnosprawnościami będzie łatwiej

Środa, 15 lipca 2015 (19:08)

Aż 12 proc. Polaków to osoby z niepełnosprawnościami i niepełnosprawne. Od lat dużo się mówi o ich potrzebach, stopniowo likwidowane są bariery architektoniczne. Również stosunek ogółu społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami jest coraz bardziej otwarty. Takim zmianom sprzyjają między innymi Fundusze Europejskie, których uzyskanie często jest uzależnione od uwzględnienia potrzeb tej grupy.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Nie jest jednak tak różowo, jak by się mogło wydawać. Aż 80 proc. osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje bierna zawodowo i - w wielu przypadkach - nie jest to ich wybór. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z dodatkowymi obciążeniami, dlatego pracodawcy, mimo zachęt finansowych, dość rzadko się na to decydują.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Projekty z ich udziałem wymagają  uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego z uczestników, przez co są trudniejsze w realizacji, a osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów jest bardziej złożone niż w przypadku innych grup docelowych. Dlatego nacisk na zwiększenie dostępności przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 będzie jeszcze większy. 

Reklama

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Szczegółowe zasady, którymi powinni kierować się realizatorzy projektów w celu zachowania równości szans określają wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

"W latach 2014-2020 większy akcent będzie położony na to, by nie tylko oferować szerszy zakres sprofilowanych i zindywidualizowanych form wsparcia, ale także by osoby z niepełnosprawnościami miały zapewniony dostęp do usług świadczonych przez realizatorów projektów. Osoby niepełnosprawne powinny mieć pełną dostępność do Funduszy Europejskich i finansowanych nimi przedsięwzięć, zarówno cyfrową, jak i architektoniczną" - podkreśla Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Otwartość projektów unijnych na osoby niepełnosprawne możemy rozpatrywać w trzech aspektach.

Pierwszym jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w różnych projektach przede wszystkim edukacyjnych, dotowanych w ramach programów regionalnych oraz programu krajowego Wiedza Edukacja Rozwój. Służą one przede wszystkim wsparciu w poszukiwaniu pracy, poprzez umożliwianie podnoszenia kwalifikacji czy odbywanie staży zawodowych. Dodatkową pomocą dla osób z niepełnosprawnościami będzie możliwość dofinansowania tzw. asystenta osób niepełnosprawnych - to osoba, która pomaga im przemieszczać się oraz wykonywać w pracy czynności, z którymi mogą mieć problem ze względu na niepełnosprawność.

Po informacje na temat możliwości udziału w szkoleniach, kursach i innych projektach wpierających aktywizację zawodową najlepiej udać się do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Ich siedziby wyposażone są w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami - np. podjazdy lub windy, które umożliwiają łatwy dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Punkty gotowe są również do przyjęcia osób z niepełnosprawnością słuchową zapewniając np. pętle indukcyjne albo wideotłumacza. Także spotkania informacyjne dostępne są dla osób niepełnosprawnościami. Jeżeli uczestnik zgłosi wcześniej specjalne potrzeby, zapewniona zostanie odpowiednia pomoc (np. miejsce na spotkaniu dla wózka inwalidzkiego, tłumacz języka migowego itp.)

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Drugie wyzwanie to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich spełniać kryteria dostępności, czyli pozwalać na wygodne, intuicyjne korzystanie. Chodzi tu np. o strony internetowe tworzone w ramach projektów ale również Wszelkie zasoby cyfrowe, które będą efektem projektów.

Trzeci obszar to bariery architektoniczne. Nie ma na ten cel osobnej puli środków, jednak wszystkie inwestycje infrastrukturalne dofinansowywane z Funduszy Europejskich powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Promowane będzie stosowanie tzw. zasad projektowania uniwersalnego. Oznacza to m.in., że wszystkie produkty powstające w wyniku projektów realizowanych ze środków unijnych np. usługi, infrastruktura, produkty, towary, muszą być dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Na dostępność architektoniczną uwagę będą musieli zwracać również organizatorzy dotowanych szkoleń czy konferencji. Wszystkie spotkania otwarte, niewymagające rejestracji uczestników realizowane w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami, muszą być realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie.

Aby spełnić te wymagania realizatorzy projektów mają  możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień, czyli elastycznego reagowania na potrzeby uczestników i zapewnienia usprawnień "szytych na miarę". Mogą to być np. transport na miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków, dostosowanie infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby w z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl