​Projekty na rzecz inkubacji innowacji społecznych

Fundusze Europejskie wspierają nie tylko realizację konkretnych działań, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy sytuacji konkretnych osób i grup społecznych. Dotacje są też udzielane na projekty, które mają przyczynić się do bardziej efektywnej realizacji polityk publicznych, np. poprzez wypracowanie skutecznych metod/modeli rozwiązywania bieżących problemów społecznych.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Konkurs na dofinansowanie takich właśnie przedsięwzięć ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Innowacje społeczne i Współpraca ponadnarodowa.

W konkursie przeznaczono 24 mln zł na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w czterech wybranych tematach:

Reklama

1.      przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej

2.      integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy

3.      kształcenie ustawiczne osób dorosłych

4.      usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Na każdy z powyższych tematów przypada jedna czwarta budżetu. Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektów to 97 proc.

Do konkursu mogą przystąpić:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wnioski przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Należy je przygotowywać na obowiązującym formularzu w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. Składane są również za pośrednictwem tego systemu oraz dodatkowo w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej do złożenia wniosku lub elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Więcej na temat:fundusze unijne