REGULAMIN KONKURSU "Twój pomysł na start-up"

Poniedziałek, 29 czerwca 2015 (10:34)

I.          Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Twój pomysł na start-up" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwaną dalej "Organizatorem").
Konkurs realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Reklama

2.       Fundatorem nagród jest Organizator.  

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 29 czerwca 2015 roku i trwa do dnia 6 sierpnia 2015 roku do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że etap zbierania zgłoszeń trwa od 29 czerwca 2015 roku do 19 lipca 2015 roku.
 2. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.funduszeue.interia.pl/konkurs (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7.       Uczestnikiem Konkursu (dalej  ,,Uczestnik") może być wyłącznie osoba, która oprócz warunków wskazanych w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

b)      jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

8.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

I.          Zasady I etapu Konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a)      I etap w dniach 29 czerwca - 19 lipca 2015 roku - polega na wyłonieniu spośród Uczestników 10 laureatów (,,dalej Laureaci") przez Komisję Konkursową (dalej ,,Komisja"), którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu,

b)      II etap w dniach 27 lipca 2015 roku - 5 sierpnia 2015 roku - polega na ocenie prac Laureatów w głosowaniu internetowym przez Internautów.

10.   W przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w  I etapie Konkursu będzie mniejsza niż 10 (słownie: dziesięć), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby Laureatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie Konkursu.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, otrzyma tylko jedną nagrodę.

12.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)                  nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)                  wyłonienie 10 najciekawszych Zgłoszeń do II etapu,

3)                  wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

4)                  rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

13.   Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

a)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej http://www.funduszeue.interia.pl/konkurs i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b)      wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej o treści: "Podziel się swoim pomysłem na Start-up i uzasadnij, dlaczego jest on potrzebny."

c)      przesłać do Organizatora odpowiedź (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

d)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

e)      wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek nagrody w tym na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata i/lub Zwycięzcy Konkursu.

14.   Laureat zostanie poproszony przez Organizatora o nadesłanie na wskazany adres mailowy  zdjęcia przedstawiającego pomysł na start-up, opisany w zgłoszeniu konkursowym,
do 26 lipca 2015. W przypadku nienadesłania zdjęcia, Organizator wstawi do galerii finałowej inne zdjęcie najbliższe opisanemu w zgłoszeniu konkursowym pomysłowi.

15.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań wskazanych w ust. 13 jest traktowane jak brak zgłoszenia udziału  w Konkursie.

16.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu.

17.   Dokonując wyboru Laureatów, Komisja Konkursowa będzie kierować się poziomem merytorycznym i językowym oraz pomysłowością Materiału nadesłanego przez Uczestników.

18.   Uczestnik, którego Materiał zostanie wybrany przez Komisję Konkursową do II etapu, otrzyma od Organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu i publikacji przesłanego przez niego Materiału w galerii zgłoszeń (dalej ,,Galeria Zgłoszeń") w II etapie.

19.   Obrady Komisji nad przesłanymi Materiałami odbędą się w dniach 20 - 24 lipca  2015 roku.

20.   Wyłonieni Laureaci otrzymają powiadomienie, na wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane do wyłonionych Laureatów do dnia 24 lipca 2015 roku.   

21.   W powiadomieniu Organizator zamieści link do Galerii Zgłoszeń, gdzie opublikowany zostanie Materiał Uczestnika, w celu poddania go głosowaniu Internautów.

22.   Informacja o osobach Laureatów, którzy przeszli do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia 27 lipca 2015 r.

II.        Zasady II etapu Konkursu

23.   II etap Konkursu trwa od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59.

 1. W II etapie Konkursu wybrane przez Komisję Materiały, opublikowane w Galerii Zgłoszeń, zostaną poddane głosowaniu Internautów. Głosowanie odbędzie się w terminie od dnia
  27 lipca  2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. godziny 23:59:59. Tytuł zwycięzcy Konkursu (dalej ,,Zwycięzca") zostanie przyznany Uczestnikowi, którego Materiał otrzymał najwięcej pozytywnych głosów.
 2. W głosowaniu Internautów zostanie wyłoniony Zwycięzca nagrody głównej oraz Zwycięzca nagrody II stopnia oraz Zwycięzca nagrody III stopnia na podstawie największej ilości zebranych głosów. Pozostałych 7 Laureatów otrzyma nagrody dodatkowe.
 3. Każdy głosujący (dalej ,,Głosujący") może oddać tylko jeden głos na konkretny Materiał opublikowany w Galerii Zgłoszeń.
 4. Dla ważności oddanego głosu niezbędne jest jego potwierdzenie przez Głosującego poprzez podanie swojego  adresu e-mail, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny, otrzymany na podany adres e-mail.
 5. Niepotwierdzenie głosu/brak aktywacji otrzymanego linku przez Głosującego skutkuje nieważnością oddanego głosu.
 6. Zwycięzca do dnia 9 sierpnia 2015 roku jest zobowiązany przesłać do Organizatora na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl dane adresowe w celu wysyłki nagrody oraz dane: numer PESEL oraz adres Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora (jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 7. W przypadku:

a)      zaobserwowania przez Organizatora nieprawidłowości w głosowaniu spowodowanych celowym działaniem Uczestnika, w szczególności: zmiany IP, głosowania za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie)

b)      naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego anuluje głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, usunie Materiał, którego głosowanie dotyczyło
i wykluczy Uczestnika z Konkursu.

III.      Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

30.   Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c)       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy konkursowej wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)      wprowadzania Pracy konkursowej do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Pracy konkursowej rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

f)       wykorzystywanie Pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora.

 

31.   Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.

32.   Wysyłając Materiał, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

33.   Wysyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz, że nie narusza on praw osób trzecich.

34.   Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Materiałów, których treść narusza postanowienia Regulaminu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

IV.      Rozwiązanie Konkursu

35.   Wyłonienie Laureatów I etapu Konkursu nastąpi do dnia 24 lipca 2015 roku.

36.   Wyłonienie Zwycięzców II etapu Konkursu nastąpi w dniu 6 sierpnia 2015 roku po zsumowaniu i zweryfikowaniu przez Komisję głosów Internautów oddanych na Materiały opublikowane w Galerii Zgłoszeń.

37.   Zwycięzcy, którego Materiał otrzymał największą liczbę głosów zostanie przyznany tytuł Zwycięzcy Nagrody Głównej. Zwycięzca drugi pod względem ilości głosów oddanych na Materiał otrzyma tytuł Zwycięzcy Nagrody II Stopnia. Zwycięzca trzeci pod względem ilości głosów oddanych na Materiał otrzyma tytuł Zwycięzcy Nagrody III stopnia.

38.   Pozostali Laureaci otrzymają nagrodę dodatkową (dalej ,,Nagroda Dodatkowa").

39.   Wybór Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 6 sierpnia 2015 r.

40.   Lista osób nagrodzonych w Konkursie zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej.

41.   Osoby nagrodzone: Zwycięzca Nagrody Głównej, Zwycięzca Nagrody II Stopnia, Zwycięzca Nagrody III Stopnia oraz Laureaci nagród dodatkowych o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym. Organizator w wiadomości poinformuje Zwycięzców oraz Laureatów o przyznaniu nagrody oraz o sposobie i zasadach jej wydania, w tym konieczności wypełnienia obowiązku opisanego w pkt. 28 Regulaminu.

42.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia jej wyłonienia, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

V.        Nagrody

43.   Nagrodami w Konkursie są:

a)       dla Zwycięzcy Nagrody Głównej - Dron DJI Phantom 3 Professional o wartości  5 900,00 zł  (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 656 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć złotych)

b)      dla Zwycięzcy Nagrody II stopnia - Smartfon Samsung Galaxy S6 Edge o wartości 
3 525,00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) brutto, oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 392 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote)

c)       dla Zwycięzcy Nagrody III stopnia - Kamera GoPro Hero 4 Black Edition o wartości
1 919,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewiętnaście złotych), oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 214 zł (słownie: dwieście czternaście złotych)

d)      dla pozostałych 7 Laureatów - Nagroda Dodatkowa - Konsola Playstation 4 o wartości 1 414,99 zł (słownie: tysiąc czterysta czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),  oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 158 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych)

44.   Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 43 Regulaminu nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana przez  Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

45.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

46.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

47.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

48.   Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców oraz Laureatów w ciągu 14 dni od ich wyłonienia przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres zamieszkania w Polsce, nadesłany w mailu zwrotnym przez Laureata na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl. Osoba nagrodzona w Konkursie jest zobowiązana podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

49.   Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

50.   Zwycięzca oraz Laureat tracą prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, a także w przypadku niepodania przez Laureata oraz Zwycięzcy danych niezbędnych do rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 44 niniejszego Regulaminu.

VI.      Postanowienia końcowe

51.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

52.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

53.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

54.   W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

55.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

56.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

57.   Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

58.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

59.   Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

60.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

61.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

62.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

63.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

64.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

65.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

66.   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.