Uczelnie przyszłości

Środa, 8 lipca 2015 (16:45)

Polskie uczelnie czeka w najbliższych latach prawdziwa rewolucja. W ciągu ostatnich siedmiu lat wiele z nich zmieniło nie do poznania swoje estetyczne oblicze - z Funduszy Europejskich sfinansowane zostały nowe budynki, remonty, wyposażenie wnętrz, sal wykładowych i zaplecza laboratoryjno-warsztatowego. W pewnym stopniu zmieniało się też podejście do samej edukacji. Zwiększył się udział kierunków odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Jednak to właśnie najbliższych kilka lat stanie się okresem gruntownych przekształceń związanych z formułą edukacji na poziomie wyższym. Wszystko to za sprawą współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój działań "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju" na którego realizację zarezerwowanych jest ok. 5 mld zł z nowej puli Funduszy Europejskich.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Jak podkreśla minister nauki, prof. Lena Kolarska-Bobińska, szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje uczelni przyszłości, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie.

Reklama

Działania w 2015 r.:

1.      Program Rozwoju Kompetencji Główną ideą jest tu wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców  m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. W ubiegłym roku odbył się pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji. Do 2020 roku rząd przeznaczy na cały program ponad 1 mld zł.

2.      Systemy antyplagiatowe Zakłada się wprowadzenie na wszystkich polskich uczelniach kompleksowych rozwiązań walczących ze zjawiskiem plagiatów. W ramach konkursu, który ruszył w maju 2015 r. szkoły wyższe mogą dostać w sumie 100 mln zł na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Ponadto dostaną środki na opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

3.      Studiujesz? Praktykuj! Celem jest tu zapewnienie studentom możliwość odbycia wysokiej jakości staży związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Zakres realizowanych zadań określi uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Pierwszy konkurs uruchomimy będzie w drugiej połowie 2015 roku. Jego całkowity budżet  to 550 mln zł.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

4.      Akademickie Biura Karier Wspierane będą instytucje, które ułatwiają start absolwentów na rynku pracy. Wyróżniające się Akademickie Biura Karier, działające przy uczelniach, mogą liczyć na dodatkowe 76 mln zł. Konkurs rusza w drugiej połowie 2015 r.

5.      Najlepsi z najlepszych! Cel działania to wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Młodzi naukowcy mogą przeznaczyć pieniądze z projektu m.in. na pokrycie kosztów uczestnictwa, a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej. W puli "Najlepszych z najlepszych!" jest 42 mln zł.

6.      Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (PWSZ))

Jest to rozwiązanie systemowe, które umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie 6-miesięcznych obowiązkowych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.  Budżet projektu to ok. 136 mln zł. Dzięki temu działaniu powstanie ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Działania w 2016 r.:

1.      Nowe Programy Kształcenia

Wspierana będzie realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Budżet konkursu to ponad 1,3 mld zł.

2.      Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

o    Realizacja programów kształcenia w językach obcych i międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich. W puli konkursu jest 243 mln zł.

o    Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach, a także zachęcanie wybitnych polskich uczonych pracujących za granicą i mających osiągnięcia naukowe do kontynuowania kariery akademickiej w Polsce. W puli konkursu jest ponad 53 mln zł.

o    Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia. Budżet konkursu to ponad 21 mln zł.

3.      Konsolidacja uczelni

Wsparcie procesów konsolidacji polskich uczelni. W budżecie projektu na ten cel jest ponad 257 mln zł.

4.      Kształcenie na studiach doktoranckich - opracowanie wzorcowych programów studiów doktoranckich

Wsparcie interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich, tworzonych przy współpracy z jednostkami naukowymi, instytutami PAN i instytutami badawczymi. Do uczelni trafią też środki na zamawianie studiów doktoranckich w obszarach kluczowych dla gospodarki. Budżet projektu to 470 mln zł.

Dodatkowo w roku 2016 podjęte zostaną inicjatywy podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach. Planowane są też działania prowadzące do wdrożenia na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl