​Współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie społecznej

Międzynarodowe grupy ekspertów już wkrótce podejmą prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie istotnych problemów społecznych. Centrum Projektów Europejskich ogłosiło niedawno konkurs projektów dotyczących tej tematyki.

Zdjęcie

Jak zmniejszyć bezrobocie wśród młodych? /123RF/PICSEL
Jak zmniejszyć bezrobocie wśród młodych?
/123RF/PICSEL

Na celowniku jest siedem najważniejszych w naszym kraju zagadnień:

1.      Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Reklama

2.      Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety,  długotrwale bezrobotni oraz osoby z niepełnosprawościami.

3.      Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4.      Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5.      Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6.      Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7.      Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

We wszystkich tych tematach konieczne jest nie tylko stosowanie znanych już metod czy instrumentów, ale także szukanie nowych, niestosowanych dotychczas rozwiązań. Współpraca ponadnarodowa w sposób znaczący ułatwia ten proces. W dofinansowanych projektach możliwe będzie wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych poprzez adaptowanie rozwiązań stosowanych już w innych krajach lub tworzenie przy współpracy partnera zagranicznego nowych metod czy instrumentów.

Pula środków dostępnych we wspomnianym konkursie to 77 637 335 zł. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosi 97 proc. Wnioski będzie można składać od 1 do 11 września tego roku. Realizatorami projektów mogą być:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Z efektów tych projektów skorzystają przede wszystkim osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i społecznej, w tym m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Nowe rozwiązania odczują również korzystnie uczniowie różnych typów szkół, przedsiębiorcy i ich pracownicy a także instytucje i organizacje, w tym m.in. publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej, administracja publiczna, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Więcej na temat:fundusze unijne