Z internetem pod strzechy!

Poniedziałek, 2 marca 2015 (09:16)

W różnych zakątkach naszego kraju nadal nie można korzystać z szybkich łączy internetowych, ale za sprawą funduszy europejskich w najbliższych latach te współczesne "białe plamy" znikną. W 2020 roku każdy Polak będzie miał dostęp do szerokopasmowego internetu.

Zdjęcie

W 2020 roku każdy Polak będzie miał dostęp do szerokopasmowego internetu /123RF/PICSEL
W 2020 roku każdy Polak będzie miał dostęp do szerokopasmowego internetu
/123RF/PICSEL
Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Czy planuje Pan/Pani skorzystać ze szkoleń z e-usług w ramach programu Polska Cyfrowa?

  • 13%
  • 15%
  • 48%
  • 24%
głosów: 1750

Jest już oczywiste, że internet i usługi cyfrowe stały się ważnym elementem każdej gospodarki. Nowoczesne technologie cyfrowe rozwijają się dynamicznie, a globalna sieć wykorzystywana jest we wszystkich dziedzinach życia. Urzędy, instytucje i firmy na szeroką skalę wprowadzają rozwiązania cyfrowe do bieżącej działalności. Warunkiem powodzenia tych działań jest jednak to, by także obywatele sprawnie poruszali się w świecie internetowych udogodnień.

Chociaż o młodych Polakach mówi się już jako o "pokoleniu cyfrowym", to statystki aż tak optymistyczne nie są. Według badań GUS, zaledwie 65 proc. mieszkańców Polski regularnie korzysta z internetu, a 32 proc. (rok 2013) przyznało, że nigdy tego nie robiło. Wiadomo też, że wiele osób starszych z trudem posługuje się komputerem, a w niektórych województwach dostęp do szybkich łączy internetowych nadal nie jest powszechny.

E-usługi obejmują już wiele sfer życia: opiekę zdrowotną, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, rynek pracy, działalność gospodarczą, sądownictwo, naukę, szkolnictwo wyższe, podatki i cła, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo, itd. - słowem: całe spektrum usług publicznych.

Reklama

Z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją korzysta - według badań resortu cyfryzacji - 42 proc. urzędów, a ponad 60 proc. wykorzystuje systemy teleinformatyczne do wymiany lub pobierania danych. Jednak tylko dla 7 proc. urzędów elektroniczne zarządzanie dokumentacją jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw. Nadal pozostaje tu wiele do zrobienia. I dlatego 72 proc. samorządów i 51 proc. jednostek administracji rządowej planuje w latach 2015-2020 skorzystać ze środków europejskich na cyfrowe usprawnienia (badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce").

Jest to tylko jedna z wielu możliwości wykorzystania funduszy z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Budżet Programu to ponad 2,5 mld euro.  Celem finansowanych działań jest wyeliminowanie regionalnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu, poszerzenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych.

Wizja Polski za sześć lat to powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbp/s (także na wsiach i terenach słabo zaludnionych), nowoczesna e-administracja (sprawy urzędowe będziemy załatwiać nie wychodząc z domu) oraz obywatele przygotowani do świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Szczególnie ważny w tym kontekście jest rozwój poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Co nam bowiem po inwestycjach w internet skoro obywatel nie będzie potrafił skorzystać z e-usług...

Z funduszy unijnych dofinansowane zostaną szkolenia obejmujące korzystanie z usług elektronicznych, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, po umiejętności bardziej zaawansowane. Nie będą to tylko tradycyjne, stacjonarne kursy - szkolenia mają integrować i angażować uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.

Aktywizacja dotyczy osób o co najmniej podstawowych umiejętnościach obsługi komputera. Podczas szkoleń mają się one uczyć m.in. programowania i obsługi programów do tworzenia multimediów. Wezmą też udział w pracach projektowych służących budowie lub rozwijaniu aplikacji, jak również w warsztatach tematycznych. Wspierane będą różne formy samokształcenia na odległość, np. e-learning, masowe, otwarte kursy online oraz tworzenie oprogramowania, w tym aplikacji pozwalających rozwijać kompetencje cyfrowe.

Ze środków programu na podnoszenie kompetencji cyfrowych będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne oraz ich związki i stowarzyszenia oraz instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

Ta sama grupa, uzupełniona o instytucje publiczne zajmujące się nauką, edukacją i kulturą, a także o szkoły wyższe, może włączyć się w przygotowanie projektów innowacyjnych na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Największe szanse na pieniądze z UE mają projekty, w których partnerem są samorządy. Pozwoli to na stworzenie bazy merytorycznej i technicznej do kontynuowania tych działań po wyczerpaniu środków unijnych.

Fundusze unijne zostaną skierowane na projekty, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę oraz sprzęt dofinansowany ze środków UE (czy innych środków publicznych lub prywatnych - np. organizacji pozarządowych) w poprzednich latach. Zakup nowego sprzętu będzie możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

O tym, czy nasz projekt może być dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, możemy się dowiedzieć korzystając - oczywiście! - z internetu.

Informacje o programie Polska Cyfrowa znajdują się pod adresem: www.polskacyfrowa.gov.pl

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.